กิจรรมของอบต.

ตัดหญ้าโป่งน้ำร้อนเมืองแปง
ตัดหญ้าบริเวณน้ำพุร้อน ...[ 11 ก.ย. 2559 ]
[อ่านรายละเอียด]
พ่นละอองฝอย ULV
ฉีดพ่นละอองฝอย ULV ตำบลเมืองแปง ...[ 11 ก.ย. 2559 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 1 ...[ 11 ก.ย. 2559 ]
[อ่านรายละเอียด]